Skjoldungen is on its way

30-05-2016

Skjoldungen 2016 [ENG]
Skjoldungen is on its way
Skjoldungen is on its way
The Launching of Skjoldungen
The Launching of Skjoldungen
Skjoldungen: Preparing for the journey
Skjoldungen: Preparing for the journey
Søsætning af Skjoldungen
Søsætning af Skjoldungen